Phú Yên: nâng cao chất lượng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu - 05/10/2018 03:13 224 0

Chiều ngày 4/10/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đến dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, trường Chính trị tỉnh; tuyên huấn các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…

1
Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo đề dẫn tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trương Văn Phương cho biết: hơn 02 năm qua, công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, trở thành công việc thường xuyên và từng bước đi vào nền nếp; nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân vê học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác có sự chuyển biến tích cực, nhất là trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và tác phong làm việc; các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc học tập và làm theo gương Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước; ngày càng xuât hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực và đời sống xã hội….

Tuy nhiên, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương đạt hiệu quả chưa cao; chưa tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, bất mãn, cơ hội chính trị; việc lồng ghép tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt đoàn thể... chưa đáp ứng yêu cầu; việc tuyên truyền, cổ vũ, phát hiện, nhân rộng những nhân tố điển hình, mô hình mới, gương người tốt, việc tốt, công tác biểu dương, khen thưởng chưa được chú trọng đúng mức nên hiệu quả và sức lan tỏa chưa cao…Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự hội nghị tích cực tham gia thảo luận,đề xuất các giải pháp, cách thức tổ chức thực hiện nhằm làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ngày càng đi vào thực chất, có hiệu quả.

Sau báo cáo đề dẫn, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã tập trung thảo luận phân tích làm rõ những nguyên nhân hạn chế từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Ban Tuyên giáo huyện ủy Sông Hinh đề xuất giải pháp: tăng cường thời lượng, dung lượng tuyên truyền trong hệ thống tin, bài trong bản tin (gương tốt, mô hình hay) để hạn chế tiêu cực hướng đến một xã hội có tinh thần dân tộc, có ý thức dân tộc cao; chọn nội dung lớn từng thời điểm để tuyên truyền; tăng cường nhân sự để đề xuất cách làm sáng tạo; cần tổ chức nhiều hội thảo khoa học về học tập tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;...

Ban Tuyên giáo huyện ủy Sông Cầu với giải pháp: các địa phương, cơ quan, đơn vị chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả; gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa ” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải có ý thức tự giác tham gia đầy đủ, nghiêm túc việc học tập lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng; tăng cường phát hiện, bồi dưỡng tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt ”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực...

Trường Chính trị tỉnh đề xuất giải pháp: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều nội dung rộng lớn nên tập trung học tập và làm theo những nội dung có trọng tâm, trọng điểm, những nội dung còn yếu kém; qua kiểm điểm đánh giá hàng năm hoặc lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị nhận thấy ở địa phương, đơn vị mình chỗ nào còn có hạn chế, yếu kém thì tập trung xây dựng sinh hoạt chuyên đề tại chỗ đó, trên cơ sở học tập chuyên đề tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể phân công người phụ trách, thời gian, phương thức, phương tiện để để tiến hành. Sau đó có cuộc họp chuyên đề khác nhận xét đánh giá lại những chuyên đề trước đó đã đề ra để rút kinh nghiệm, tiếp tục lãnh đạo, chi đạo...

Ban Tuyên giáo huyện ủy Phú Hòa đề xuất giải pháp: các địa phương, đơn vị cần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ chủ chốt ở các cấp trong thực hiện Chỉ thị 05; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hình thức giáo dục, tuyên truyền phải luôn được đổi mới, phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị và từng đối tượng; khắc phục sự rập khuôn, hình thức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiêu biểu, đồng thời phê phán những việc làm chưa tốt của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề xuất giải pháp: các đơn vị, địa phương cần đề ra những nội dung học tập cụ thể, thiết thực về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan, đơn vị mình, gắn với chức trách nhiệm vụ của moi cán bộ, đảng viên, công chức; thông qua đợt học tập, sinh hoạt chính trị, cần phải tiến hành tổng kêt và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong các cơ quan, đơn vị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa xây đi đôi với chống; nâng cao ý thức tự học tập, tự nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức một cách thường xuyên, liên tục...

cac dai bieu
Các đại biểu phát biểu ý kiến, đề xuất các giải pháp tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Hiệp khẳng định: tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh là một di sản tinh thần vô giá, là một quốc bảo vạn niên đối với Đảng và dân tộc ta; trong bối cảnh thực tế hiện nay vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn còn bộc lộ nhiều yếu kém, hạn chế trong phong cách làm việc, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít…, do đó việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là vô cùng ý nghĩa và quan trọng, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên chiếu vào tấm gương của Bác mà làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu...

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin tiếp thu và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương tại hội nghị lần này; những đề xuất về các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các cơ quan, đơn vị sẽ được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Bá Vĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

vanbanhuyen
 

TTHC

LĨNH VỰC LỰC LƯỢNG BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Thời gian đăng: 15/07/2024

lượt xem: 11 | lượt tải:1

TTHC

LĨNH VỰC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thời gian đăng: 09/07/2024

lượt xem: 46 | lượt tải:7

QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH QUY HOẠCH ĐỒ ÁN XÃ HOÀ BÌNH 1

Thời gian đăng: 09/07/2024

lượt xem: 36 | lượt tải:10

BC

Báo cáo kết quả giải quyết TTHC 6 tháng đầu năm 2024

Thời gian đăng: 10/06/2024

lượt xem: 151 | lượt tải:19

KH

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2024

Thời gian đăng: 10/06/2024

lượt xem: 173 | lượt tải:16
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 1,295

Hôm qua: 1,739

Tháng hiện tại: 26,627

Tháng trước: 33,438

Tổng lượt truy cập: 335,734

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây